Vize, mise, hodnoty

Vize společnosti

Na základě znalostí v oboru a zkušeností z provozu ukazujeme další cestu našim zákazníkům.

Mise společnosti

Společnost POLL, s.r.o. se zaměřuje na realizace a dodávky řídicích systémů pro pohony, HVAC jednotky a výkonové měniče, a to prostřednictvím silných partnerů i samostatně. Obchodní strategie nejen reflektuje aktuální potřeby zákazníků, ale musí je i předvídat a aktivně ovlivňovat. Uživatelé produktů společnosti mají být nejen spokojeni s funkčností a úrovní produktu, ale i potěšeni doprovodnými službami a vstřícností k jejich potřebám a námětům. Analýza potřeb trhu je věcí všech pracovníků, kteří se podílejí na procesu marketingu, obchodu, ale zejména i vývoje a servisu.

Svoji strategii společnost opírá o vysokou technickou úroveň výrobků, která vychází z vlastního vývoje jak hardware, tak i řídicích metod. Za tímto účelem se společnost stará o rozvoj vývojového týmu, v němž by každý měl být osobností ve svém oboru. Společnost podporuje maximální dostupnost technických informací, odborný růst a výchovu mladých odborníků již během jejich studia.

Samozřejmou součástí politiky je péče o maximální spolehlivost výrobků, dosahovanou jednak přesnou a úplnou dokumentací, a rovněž precizní a odpovědnou činností všech v procesu výroby.

Vedení společnosti podporuje uplatňování systému managementu kvality a environmentálního managementu a neustálé zlepšování jeho efektivnosti.

Nedílnou součástí všech našich činností je důraz na šetrnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. Tento postoj je nezbytně nutný k dosažení smysluplného udržitelného rozvoje společnosti. Používání ekologicky přijatelných procesů uvnitř firmy je pro nás samozřejmostí. Vzhledem k aplikaci našich produktů převážně v pohonech dopravních prostředků chceme vést naše zákazníky k využití nejmodernějších dostupných metod ve-doucích ke snížení energetické náročnosti ve veřejné dopravě. Naše společnost se hlásí k neustálému zlepšování a prevenci znečištění životního prostředí.

Plně se zavazujeme k dodržování platné legislativy a dalších požadavků v oblasti ochrany životního prostředí. Dodržování těchto zásad vyžadujeme i u našich spolupracujících obchodních partnerů.

Hodnoty společnosti

Profesionalita – základ úspěchu

Vysoká odbornost pracovníků, jejich zkušenosti z oboru, trvalé vzdělávání a spolupráce s nejlepšími v oboru jsou zárukou kvality produktů.

Slušnost a důvěra – základní kameny podnikání

Nejpevnější jsou smlouvy uzavřené podáním ruky. Důvěřujme slovu svého partnera a chovejme se tak, aby on neměl důvod našemu slovu nevěřit.

Otevřenost – podmínka rozvoje

Otevřená komunikace pomáhá předcházet sporům a ukazuje cestu k dalšímu společnému rozvoji.

Preciznost – kvalita se pozná v detailu

Vytváříme produkty, které nejen fungují, ale fungují dobře a překvapí v detailu.

Rychlost – zákazník očekává včasné řešení

Sebelepší produkt ztrácí svoji hodnotu, nepřijde-li v pravou chvíli. Tomu podřídíme i svoje úsilí, co slíbíme, plníme.

Partnerství – určuje další směr

Dlouhodobé partnerství je základem úspěchu. Profesionalita, sledování trendů za hranicemi našeho oboru a pohled do budoucna je základem pro to, abychom s našimi partnery ukazovali další směry.

Udržitelný rozvoj – zodpovědnost pro budoucnost

Tento postoj je zárukou udržitelného rozvoje oboru, ve kterém působíme i v budoucnu.
Využíváním nejnovějších poznatků v našich produktech podporujeme smysluplný udržitelný rozvoj, důraz klademe na snižování energetické náročnosti při jejich výrobě i provozu a na využívání recyklovaných a recyklovatelných materiálů.

© 1996 - 2017 Poll s.r.o. │ design: JK